تماس با نیکان : 28426666-021

تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی

گرما و سرما درمانی

گرما و سرما درمانی

گرما و سرما درمانی

گرما و سرما درمانی در علم تجهیزات پزشکی استفاده از دما جهت درمان امری بسیار عادی می باشد. در گروه تجهیزات پزشکی خانگی استفاده از گرما درمانی به موجب کاهش درد مفاصل ، عضلات و رفع اسپاسم ها در تجهیزات پزشکی از جمله تشک و پتوی برقی و در سطج بسیار ساده تر آن کیسه […]

Read more

Top